اتحادیه صنف تولید کنندگان چلوکباب و چلو خورشت تهران

/توسط

آگهی انتخابات

انتخابات اتحادیه صنف چلوکباب و رستوران روز چهارشنبه مورخ…

خدمات اتحادیه

سامانه کارا (تسهیلات کرونا)

پرتکلهای بهداشتی

رعایت بهداشت

راهنمای سکوی خدمات اصناف ایران

ثبت نام پروانه کسب

ارائه آیین نامه ها

پیوندها