اتحادیه صنف تولید کنندگان چلوکباب و چلو خورشت تهران

/توسط

  با نهایت تأسف و تاثر ضایعه درگذشت برادر عزیزمان…

خدمات اتحادیه

سامانه کارا (تسهیلات کرونا)

پرتکلهای بهداشتی

رعایت بهداشت

ثبت شکایات مشتریان

ثبت نام پروانه کسب

ارائه آیین نامه ها

پیوندها