» مدارک لازم جهت دریافت مباشرت «

  1. اصل وکپی شناسنامه از کلیه صفحات 3 سری
  2. اصل وکپی کارت ملی 2 سری
  3. اصل وکپی پایان خدمت 3 سری
  4. 6 قطعه عکس 4*3