راهنمای مبارزه با ویروس کرنا

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید_19 ( کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مکان های طبخ، فرآوری و عرضه مواد غذایی (رستوران، چلوکبابی، سلف سرویس ،تالار پذیرایی، حلیم و آش، آشپزخانه های مرکزی، ساندویچی و نظایر آن)